81-534-15-65

Proces rejestracji

Jak przebiega proces rejestracji i jakie dokumenty są do tego potrzebne?


  • Pacjent rezerwuje sobie termin wizyty (dzień i godzinę) u wybranego specjalisty, spośród

terminów wolnych, oferowanych przez pracownika rejestracji lub dostępnych poprzez

rejestrację on-line

  •  Rezerwacja terminów odbywa się osobiście, internetowo, telefonicznie bądź przy pomocy

osób „trzecich” do tego upoważnionych, na konkretny termin

  •  System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) w dniu wizyty daje

możliwość potwierdzenia uprawnienia do korzystania ze świadczeń medycznych w ramach

ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent okazuje w takim wypadku jedynie dokument tożsamości

(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy wraz z numerem PESEL)

  •  Jeśli system nie potwierdza uprawnień, pacjent ma prawo do skorzystania z usługi medycznej

po podpisaniu oświadczenia o prawie do świadczeń wg wzoru

  • W przypadku rezerwacji internetowej, informacja uwidoczniona jest na stronie internetowej:

www.bio-medical.lublin.pl – w zakładce „Aktualności”- o ubezpieczeniu.

  • Ceny wizyt komercyjnych podawane są w cenniku dostępnym w przychodni i na stronie

internetowej

  • Pacjent, zgłaszając się w rejestracji w dniu wizyty winien okazać dowód tożsamości (dowód

osobisty, paszport, prawo jazdy wraz z numerem PESEL)

  • Skierowanie jest wymagane do poradni : alergologicznej, dermatologicznej,

endokrynologicznej, laryngologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej

  • W przypadku braku skierowania do poradni, w których jest ono wymagane, pacjent może

skorzystać z porady specjalistycznej po wpłaceniu vadium. Zwrot vadium następuje po

uzupełnieniu (dostarczeniu) brakującego dokumentu, jednak nie późnej niż do ostatniego

dnia miesiąca, w którym udzielono świadczenia specjalistycznego.

  • Podczas zakładania karty, pacjent wypełnia również oświadczenie woli o upoważnieniu do

wglądu do swojej dokumentacji medycznej oraz o udostępnieniu informacji o swoim stanie

zdrowia dla osób trzecich- lub też nie upoważnia nikogo. W przypadku osób nieletnich

oświadczenie takie składa rodzic lub opiekun prawny.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This will close in 0 seconds