81-534-15-65

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Pacjenci

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Bio-Medical J. Biernacka, M. Zborowska
  spółka partnerska lekarzy”, 20-038 Lublin, ul. Weteranów 11, telefon kontaktowy: 81 534 15 65.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bio-medical.lublin.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
  Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z
  uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów
  archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
  przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania Państwa danych.
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
  naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This will close in 0 seconds